Geüniformeerde re-integratieverplichtingen

De volgende twee verplichtingen omtrent re-integratie die in de Participatiewet staan gelden voor alle gemeenten.

 1. De belanghebbende is verplicht om gebruik te maken van een door de gemeente aangeboden voorziening, bijvoorbeeld sociale activering gericht op arbeidsinschakeling.
 2. De belanghebbende is verplicht om mee te werken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling.

Hieronder gaan we per verplichting in in op verschillende voorbeelden uit de jurisprudentie.

1. Voorbeelden van dat een belanghebbende niet heeft meegewerkt aan een aangeboden re-integratievoorziening:

 • Weigering aan deelname taallessen als onderdeel van een inburgeringscontract
 • Weigering ondertekening trajectplan met aanbod concrete voorziening
 • Het niet afmelden bij ziekte bij een re-integratietraject of een ander door het college aangeboden voorziening
 • Het verrichten van algemeen geaccepteerde arbeid op een lager niveau dan de door belanghebbende gevolgde opleidingen
 • Weigering om gebruik te maken van een leerwerktraject
 • Het vertonen van ongewenst gedrag tijdens een traject in het kader van de arbeidsverplichting
 • Het niet aanvragen van een vereiste VOG voor een op arbeidsinschakeling gerichte voorziening terwijl de kosten hiervoor worden vergoed.
 • Belanghebbende is niet toegelaten tot een werktraining omdat zij geweigerd heeft haar bedekkende gezichtssluier af te doen.

2. Voorbeelden dat een belanghebbende niet voldoende heeft meegewerkt aan een onderzoek.

 • Het weigeren mee te werken aan een medisch onderzoek. Dit was een verplichting die was opgelegd op grond van artikel 55 Participatiewet. Hieronder verstaan we mede het weigeren om toestemming te verlenen aan de onderzoekende arts om inlichtingen in te winnen bij de huisarts en behandelende specialisten (zie CRvB 10-09-2002, ECLI:NL:CRVB:2002:AK0015).
 • Het niet voldoen aan de op basis van artikel 55 Participatiewet opgelegde verplichting om via de huisarts hulp te zoeken. (zie CRvB 25-03-2008, nrs. 07/107 WWB e.a.).
 • De verplichting om mee te werken aan een beroepskeuzetest.
 • De verplichting om mee te werken aan een beroepskeuzetest.
 • De verplichting om mee te werken aan een medisch onderzoek. Onderzoek door een onafhankelijk arts is een belangrijke voorwaarde om tot een zorgvuldige beoordeling te komen van de vraag of een belanghebbende in staat is arbeid te verrichten. Het is daarbij aan het college om te bepalen welke arts van welke instantie dat onderzoek zal gaan verrichten (zie CRvB 13-03-2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BV8655). Tot het meewerken aan een onderzoek behoort tevens het geven van toestemming aan de onderzoekende arts om inlichtingen in te winnen bij de huisarts en specialisten van belanghebbende (zie CRvB 10-09-2002, ECLI:NL:CRVB:2002:AK0015).