Help ik word 18 -> van 18- naar 18+

De Jeugdwet regelt in principe de zorg voor jeugdigen tot hun 18e jaar. Wordt een jeugdige 18 dan verandert er een heleboel en komt de jeugdige ook onder andere wetten te vallen. Je kunt je vast wel voorstellen dat deze overgang best complex kan zijn. Een jeugdige heeft bijvoorbeeld meerdere voorzieningen vanuit de Jeugdwet en valt met bepaalde voorzieningen misschien al wel onder een andere wet, bijvoorbeeld de Wet passend onderwijs of de Wmo.

Maar als iemand 18 wordt stoppen alle voorzieningen vanuit de Jeugdwet, die ook onder een andere wet verstrekt kunnen worden. Je wilt voor de jeugdige het liefst dat deze overgang vlekkeloos verloopt. Hoe moet dat geregeld worden?

Verlengde jeugdwet

Zoals hierboven al stond: als iemand 18 wordt stoppen de jeugdvoorzieningen die niet onder een andere wet verstrekt kunnen worden artikel 1.1. Jeugdwet. Maar als je goed hebt opgelet in module 1, dan weet je dat er altijd uitzonderingen zijn????.

Er zijn namelijk ook voorzieningen die alleen vanuit de Jeugdwet verstrekt kunnen worden. En déze voorzieningen kunnen wél vanuit de Jeugdwet verstrekt worden, ook als iemand ouder is dan 18 jaar. Bijvoorbeeld:

  • jeugdhulp in het kader van het jeugdstrafrecht of jeugdreclassering (tot 23 jaar)
  • pleegzorg of een gezinshuis (standaard tot 21 jaar, mogelijk tot 23 jaar)

Maar ook andere jeugdhulpvoorzieningen, mits die niet onder een andere wet verstrekt kunnen worden. Dit zijn hierbij de voorwaarden:

  • jeugdhulp die is gestart of waarvoor al een besluit is genomen (wachtlijsten) voor de 18e verjaardag en die noodzakelijk blijft (tot 23 jaar)
  • jeugdhulp die opnieuw nodig is binnen een half jaar na het beëindigen en de jeugdige is in de tussentijd 18 jaar geworden (tot 23 jaar)

De overgang van 18- naar 18+: wat doen gemeenten?

De knelpunten die jeugdigen en gezinnen tegenkomen wanneer een jeugdige 18 jaar wordt, krijgen steeds meer landelijke aandacht. Intussen spreken we niet alleen over 18- / 18+, maar meer over de hele periode van 16 tot 27 jaar. Dit heeft ermee te maken dat in de leeftijd 16 tot 27 jaar jongeren te maken krijgen met een heleboel veranderingen. Denk aan het afronden van school of een vervolgopleiding gaan volgen. Maar ook zelfstandig gaan wonen en financieel onafhankelijk worden.

Kwetsbare jongeren ervaren veel hobbels bij deze overgang die grote gevolgen kunnen hebben. Denk aan schooluitval, geen goede woonplek kunnen vinden en psychische problematiek. Om deze overgang zo goed mogelijk te laten verlopen kan ervoor gezorgd worden dat jongeren in een kwetsbare positie niet tussen wal en schip vallen. Dit vraagt om een goede samenwerking. Niet alleen binnen gemeenten maar ook tussen gemeenten, maatschappelijke partners en kennisorganisaties.

In de ideale situatie wordt het traject van overgang van 18- naar 18+ al ruim op tijd gestart. Het kan bijvoorbeeld een heel goed idee zijn om een ‘perspectiefplan’ te maken. Het liefst al rond de 16e verjaardag. Dit hoeft natuurlijk niet standaard, maar als de verwachting is dat een jeugdige ook na zijn 18e verjaardag nog ondersteuning nodig heeft dan is het wel verstandig. De lat ligt namelijk in de wetten voor volwassenen lager dan in de voorzieningen die wij voor onze jeugdigen treffen. Het is heel belangrijk dat de jeugdige, maar zeker ook de ouders, vroegtijdig meegenomen worden bij zaken die mogelijk zouden kunnen veranderen.

TIP

Wil je hier meer over weten? Kijk dan eens op: https://www.16-27.nl/

Check, dubbelcheck

  • Ik weet in welke situaties jeugdhulp na het 18e jaar kan worden ingezet.
  • Ik heb een idee van de knelpunten bij de overgang van 18- naar 18+.
  • Ik heb nagedacht over dingen die gemeenten kunnen doen om de overgang te versoepelen.