Hoogte van de boete bij recidive

Een recidive is iemand die opnieuw die fout in gaat. In dit geval dus iemand die opnieuw de inlichtingenplicht schendt.

We hanteren de ondergrens van € 150,00, omdat in het algemeen als uitgangspunt gehanteerd wordt dat het boetebedrag omgezet wordt in een waarschuwing als het minder dan € 150,00 bedraagt. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld, en dat is niet iets waar we in dit scenario vanuit gaan.

Artikel 18 PW

  • Binnen 5 jaar opnieuw overtreding van de inlichtingenplicht = maximaal 150% van het benadelingsbedrag
  • Termijn voor personen met onvoorwaardelijke gevangenisstraf = 10 jaar (in plaats van 5)
  • Tenzij er sprake is van nulfraude, dan wordt uitgegaan van ten minste € 150,00 en ten hoogste € 4.350,00 
    • Nadere bepaling hoogte boete afhankelijk van lokaal beleid

Participatiewet, artikel 18a, lid 3. ​
Indien het niet of niet behoorlijk nakomen door de belanghebbende van een verplichting als bedoeld in artikel 17, eerste lid, of de verplichtingen, bedoeld in artikel 30c, tweede en derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, niet heeft geleid tot een benadelingsbedrag, legt het college een bestuurlijke boete op van ten hoogste het bedrag van de tweede categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. (=€4350 per 1-1-2020).​


Indien het niet of niet behoorlijk nakomen door de belanghebbende van een verplichting als bedoeld in artikel 17, eerste lid, of de verplichtingen, bedoeld in artikel 30c, tweede en derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, niet heeft geleid tot een benadelingsbedrag, legt het college een bestuurlijke boete op van ten hoogste het bedrag van de tweede categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.