Werk – Deel I

De tweede pijler van de Participatiewet is werk. De gemeente ondersteunt bijstandsgerechtigden om werk te vinden. Een participatieconsulent bekijkt samen met de bijstandsgerechtigde wat het hoogst haalbare doel is op het gebied van werk. Dit kan betaalde arbeid zijn maar bijvoorbeeld ook vrijwilligerswerk of dagbesteding. Binnen de Participatiewet wordt de inzet van gemeenten om iemand weer aan het werk te helpen ook wel re-integratie genoemd.

Re-integratie

Re-integratie is een geheel van activiteiten die leiden tot de arbeidsinschakeling van een belanghebbende. Re-integratie is een plicht die aan het recht op bijstand is verbonden voor iedereen die een uitkering voor levensonderhoud ontvangt en die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. Dit is opgenomen in artikel 9 en 10 van de Participatiewet.


De hoofdregels van re-integratie

  1. Als de inwoner niet zelfstandig betaald werk kan vinden, kan de gemeente een re-integratievoorziening aanbieden als dit de kans op duurzame arbeidsinschakeling voor de inwoner vergroot.
  2. Hoe de gemeente dit doet en welke regels ze daarbij hanteert legt de gemeente vast in een re-integratieverordening.
  3. Het aanbieden van een re-integratievoorziening is altijd maatwerk. De gemeente houdt rekening met de omstandigheden en mogelijkheden van de inwoner. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderopvang, mantelzorgtaken en medische beperkingen.

Check, dubbelcheck

  • De gemeente op maat instrumenten inzet om inwoners een stappen te laten maken op de re-integratieladder.
  • In de re-integratieverordening vastligt welke instrumenten dat zijn voor de eerder onderscheiden doelgroepen.