Werk – Deel IV

Instrumenten

Voor een deel van de bijstandsgerechtigden is betaalde arbeid niet (meteen) haalbaar. Voor deze mensen zijn er vanuit de gemeente trajecten beschikbaar om ze te begeleiden richting betaalde arbeid. Voor werkgevers zijn er een aantal financiële en praktische ondersteuningsmaatregelen, waar zij gebruik van kunnen maken, wanneer ze iemand die behoort tot de doelgroep Banenafspraak, in dienst nemen.

  • Loonkostensubsidie: Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben. Hierbij compenseert de gemeente het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde van de werknemer. De werkgever ontvangt de subsidie.
  • Lage inkomensvoordeel (LIV): Dit is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Het LIV moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om (kwetsbare) mensen met een laag loon in dienst te nemen, zoals ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. Waardoor de kans op werk voor lage-loon- werknemers kan toenemen.
  • No-riskpolis: Hierbij bezit de werkgever een polis met voordelen in het geval een medewerker uitvalt die ziek is of arbeidsbeperking heeft. Een van de voordelen is dat de werkgever geen hogere premie hoeft te betalen als de werknemer tot de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) gaat behoren.
  • Job coaching: Een interne of externe jobcoach geeft begeleiding tijdens het werk. De inzet van de jobcoach is erop gericht ervoor te zorgen dat de werknemer steun en begeleiding heeft tijdens het inwerken op de functie.
  • Aanpassing aan de werkplek: De werkgever krijgt een vergoeding als een werknemer aanpassingen op de werkplek nodig heeft in verband met ziekte of een arbeidsbeperking. Deze vergoeding is aan te vragen bij het UWV. Er kan gedacht worden aan brailleleesregels op computers maar ook aan aangepaste werktijden voor de werknemer.
  • Beschut werk: Inwoners die vanwege een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking niet op een reguliere werkplek kunnen werken, hebben meer begeleiding en werkplekaanpassingen nodig dan van een reguliere werkgever mag worden verwacht. Voor deze inwoners zijn beschutte werkplekken ontwikkeld.
  • Leer-werktraject: Dit is een traject waarbij iemand een opleiding volgt en tegelijkertijd werkt. Gemeenten vullen dit instrument zelf in waardoor er verschillen tussen gemeenten kunnenontstaan.

Check, dubbelcheck

  • De gemeente verschillende instrumenten in kan zetten om het aantrekkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.