Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz is van kracht sinds 1 januari 2015. Jaaaaa die hoorde dus ook bij het grote decentralisatieavontuur. De Wlz vervangt de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz). De Wlz is bedoeld voor mensen die permanente 24-uurs zorg in de nabijheid nodig hebben. Vaak is de zorg nodig omdat anders de gezondheid of veiligheid van de cliënt in het geding komt. Om in aanmerking te komen voor de Wlz, moet iemand een indicatie langdurige zorg aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt vervolgens of iemand voldoet aan de (best strenge) criteria. Bij een Wlz-indicatie zijn er verschillende zorgprofielen. Tegenwoordig is het niet automatisch zo, dat iemand met een Wlz-indicatie naar een instelling verhuist. Het is ook mogelijk om de zorg te krijgen terwijl iemand thuis blijft wonen.

Wie voert de Wlz uit?

De Wlz wordt uitgevoerd door voor de Wlz-gecontracteerde zorgaanbieders. Daarnaast kan de Wlz ook worden geleverd in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Voor voorzieningen uit de Wlz wordt een eigen bijdrage betaald. Deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en is fors hoger dan de eigen bijdrage die gevraagd wordt voor voorzieningen vanuit de Wmo. De eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Er wordt geen eigen bijdrage geheven voor zorg die geleverd wordt aan jeugdigen.

Wlz bij jeugdigen

Een indicatie op grond van de Wlz kenmerkt zich door het verwachte langdurige karakter. Feitelijk wordt ervan uitgegaan dat er geen ontwikkeling of verbetering ten aanzien van de zelfredzaamheid meer mogelijk is. Bij jeugdigen is dit vaak lastig vast te stellen op een jonge leeftijd. Een jeugdige ontwikkelt zich nog en ook al is een jeugdige ernstig beperkt, het is vaak nog niet vast te stellen of er helemaal geen sprake meer is van ontwikkeling. Het komt dus niet vaak voor dat jeugdigen op jonge leeftijd een Wlz-indicatie krijgen, maar het kán wel. Maar in de praktijk zien we dat het CIZ zeer terughoudend is met het afgeven van een Wlz-indicatie aan jeugdigen.

Bij een verzoek om een Wlz-indicatie wordt bij jeugdigen ook gekeken naar de ondersteuning die verwacht kan worden van hun ouders. Als de benodigde zorg met redelijkheid van ouders verwacht kan worden, kan er geen aanspraak worden gemaakt op de Wlz. Voorbeeld van ondersteuning vanuit de Wlz:

  • Persoonlijke verzorging
  • Begeleiding
  • Verpleging
  • Logeeropvang

Wanneer een jeugdige een Wlz-indicatie heeft en de nodige zorg vanuit de Wlz kan krijgen, dan hoeft de gemeente geen jeugdhulp in te zetten. De Wlz is dus voorliggend op de Jeugdwet. Psychische zorg (GGZ) valt niet onder de Wlz. Voor jeugdigen valt dit altijd onder de Jeugdwet. Dus ook als een jeugdige een Wlz-indicatie heeft dan moet de gemeente alsnog jeugdhulp inzetten voor dit stukje zorg.

Om het nog wat moeilijker te maken ????: er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. In het geval dat er vanuit de Wlz een behandeling is gestart waar ook de behandeling van een psychische stoornis onder valt, dan valt de behandeling van de psychische stoornis wel onder de Wlz en niet onder de Jeugdwet. Ja, ja het moet natuurlijk niet te makkelijk worden, maar dit laatste mag je vergeten, als je maar onthoudt dat er op iedere regel wel uitzonderingen zijn.

Als je verwacht dat een jeugdige op termijn Wlz krijgt; de pgb-val

Er zijn situaties waar je eigenlijk al vrij snel weet dat een jeugdige uiteindelijk toch een Wlz-indicatie gaat krijgen. Ook al is het nu nog niet helemaal duidelijk tot waar de jeugdige zich zal ontwikkelen. Het gaat dan vanzelfsprekend om zeer beperkte jeugdigen die veel zorg nodig hebben. Vaak wordt deze zorg in de vorm van een pgb gegeven en door ouders ingekocht. De pgb’s vanuit de Jeugdwet zijn niet gelimiteerd en zo kan het voorkomen dat het pgb, dat een gezin vanuit de Jeugdwet ontvangt, vele duizenden euro’s per jaar hoger is dan het gelimiteerde pgb vanuit de Wlz. Let dus op en zorg ervoor dat er geen pgb wordt afgegeven binnen de Jeugdwet, dat zo hoog is, dat een gezin in de problemen komt bij een overgang naar de Wlz.

LEESTIP: Ontwikkelingen binnen de Wlz.

Op 1 januari 2021 is de Wlz opengesteld voor GGZ cliënten. Dit gaat om de 18-plussers. Vooralsnog wordt de Wlz niet opengesteld voor jeugdigen met een psychische stoornis. Wel wordt er onderzocht of deze openstelling gaat plaatsvinden in de toekomst. Wil je hier meer over lezen kijk dan eens naar: https://www.regelhulp.nl/ggz-naar-wlz/documenten/publicaties/2020/ggz-naar-wlz/publicaties/onderzoek-ggz-jeugd-naar-wlz

Check, dubbelcheck

  • Ik weet wat de Wlz inhoudt.
  • Ik snap wat de moeilijkheid is om een indicatie Wlz voor een jong kind te krijgen.