Zorgverzekeringswet (Zvw)

De praktijk van de jeugdhulp kan complex zijn. Soms spelen er binnen gezinnen meerdere problemen, soms is de problematiek heel complex. Het komt dan vaak voor dat er verschillende professionals, aanbieders of partijen betrokken zijn bij één gezin. Een goede samenwerking tussen alle partijen en sámen met het gezin is dan zeer belangrijk. Dit klinkt logisch, de praktijk leert echter dat dit vaak een uitdaging is. Het kan zelfs vóórkomen dat de verschillende professionals vanuit een ander wettelijke kader werken. Dit maakt de samenwerking nóg complexer. Er kan discussie of verwarring ontstaan vanuit welke wet de ondersteuning ingezet moet worden.

Er zijn verschillende voorbeelden te noemen, maar ééntje die best vaak vóórkomt is verwarring over of een voorziening vanuit de Jeugdwet of vanuit de Wet passend onderwijs georganiseerd moet worden. Het helpt in ieder geval om iets meer te weten van de wetten die ‘aanschurken’ tegen de Jeugdwet. Helaas heeft de wetgever in zijn eindeloze wijsheid het niet in alle gevallen duidelijk geregeld. Binnen het grijze gebied moeten we dan de samenwerking opzoeken om het toch voor de jeugdige en het gezin te regelen.

De belangrijkste aanpalende wetten aan de Jeugdwet zijn de volgende:

  • De Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • De Wet langdurige zorg (Wlz)
  • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Participatiewet (Pw)
  • Wet passend onderwijs
  • Leerplichtwet

We gaan nu in op de verschillende wetten en hoe deze zich tot de Jeugdwet verhouden.


Check, dubbelcheck

  • Ik kan de belangrijkste aanpalende wetten voor de Jeugdwet noemen.
  • Ik ben mij bewust dat de grijze gebieden tot grote uitdagingen kan leiden en dat samenwerking daarbij onontbeerlijk is.