Zorgverzekeringswet (Zvw)

Na deze positieve twist, gaan we nu weer verder met de module????. Zoals we je net hebben verteld zijn er dus een aantal belangrijke aanpalende wetten aan de Jeugdwet. De scheidslijn hiertussen is niet altijd even duidelijk en het blijft vaak per situatie goed kijken of er een andere wet is die voorliggend is op de Jeugdwet.

De Zvw wordt gefinancierd door de Nederlandse zorgverzekeraars. In principe is iedereen die in Nederland woont of werkt, wettelijk verplicht om een zorgverzekering (basisverzekering) af te sluiten. Kinderen tot 18 jaar zijn automatisch ‘meeverzekerd’ via één van de ouders. De omvang en inhoud van de dekking van zorgkosten van de zorgverzekering wordt in de Zvw geregeld. Een basisverzekering is voor iedereen verplicht, maar een aanvullende verzekering niet. Door het afsluiten van een aanvullende verzekering kun je kosten vergoed krijgen die niet onder basisverzekering vallen. Zoals een tandartsenverzekering. Overigens is een tandartsverzekering voor jeugdigen gratis, dus gelijk inschrijven voor het maximaal aantal sterren!

Naast de huisartsenzorg en de ziekenhuiszorg is ook de intensieve thuiszorg, uitgevoerd door de wijkverpleging, ondergebracht bij de zorgverzekeraars.

NB In de volksmond wordt ook wel de hulp bij het huishouden, thuiszorg genoemd. Daar gaat het nu niet over. We hebben het nu over de thuiszorg vanuit de wijkverpleging.

Onder wijkverpleging valt:

  • hulp bij het aankleden
  • eten en drinken (bij een medische noodzaak)
  • wassen en toiletgebruik
  • en eenvoudige verpleegkundige handelingen.

Voor thuiszorg wordt geen eigen bijdrage bij de cliënt in rekening gebracht. Alle volwassen inwoners hebben wel een jaarlijks verplicht eigen risico van € 385,- binnen hun zorgverzekering. Dit geldt niet voor zorg die kinderen ontvangen.

Zvw en de Jeugdwet

De Zvw regelt medisch noodzakelijke zorg voor alle leeftijden. Kan een jeugdige zorg krijgen op grond van de Zvw? Dan is dit voorliggend op de Jeugdwet en wordt de zorg vanuit de Zvw ingezet.

Het is ook mogelijk dat een jeugdige zowel zorg vanuit de Jeugdwet als vanuit de Zvw ontvangt. Bijvoorbeeld wanneer een jeugdige vanwege een ontwikkelingsachterstand ondersteuning vanuit de Jeugdwet ontvangt en na een ziekenhuisopname ook dagelijks wondverzorging nodig heeft. In dit geval wordt de wondverzorging geleverd vanuit de Zvw, ook al betreft het een jeugdige. Een deel van de persoonlijke verzorging valt onder de Zorgverzekeringswet (gelieerd aan verpleging). Andere persoonlijke verzorging wordt betaald vanuit de Jeugdwet (gemeente), zoals zorg die te maken heeft met zelfstandig leven. Het gaat dan vaak om verzorging van kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke- of meervoudige beperking of gedragsproblematiek. De ondersteuning om kinderen dingen aan te leren, zoals bijvoorbeeld een kind met autisme leren om zelf tanden te poetsen en aan te kleden, valt onder de Jeugdwet.


Check, dubbelcheck

  • Ik weet wat de Zvw inhoudt.
  • Ik kan een voorbeeld geven van het samengaan van een jeugdvoorziening en zorg vanuit de Zvw.