Privacyverklaring

Yong BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Yong BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Yong BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemene zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Per post:
Yong BV, Jan Steenlaan 127, 6717 TB Ede

Per mail:
info@Yong.nl

Telefonisch:
Heleen Vermeulen: 06 – 28 08 20 50
Irma Ramackers: 06 – 52 46 24 48

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Yong BV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om contact met u op te nemen indien u belangstelling heeft voor of vragen over onze dienstverlening (marketing).
 • Om uw contactgegevens vast te leggen voor het toezenden van informatie over diensten of activiteiten van Yong BV. Dit doen wij alleen wanneer u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming verleent.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan:

 • Uw naam (voornaam en achternaam)
 • Uw telefoonnummer
 • Uw mailadres

In het geval van publicatie op onze website van een door u geschreven testimonial, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Uw naam
 • De naam van de organisatie waar u in dienst bent
 • Uw functietitel

Deze gegevens verwerken wij pas nadat u ons daarvoor op enigerlei wijze toestemming hebt verleend. Wij vragen voorafgaand aan plaatsing expliciet uw toestemming voor publicatie. Voorafgaand aan het verlenen van toestemming sturen wij u de desbetreffende tekst toe, zodat u weet wat er op onze website komt te staan.

Wij gebruiken de door ons verzamelde gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • de opslag van onze bedrijfsdocumentatie en informatie (Microsoft OneDrive).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft.
U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Yong BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Concreet betekent dit dat wij de door u aangeleverde contactgegevens op het contactformulier verwijderen binnen zes weken nadat u deze op onze site heeft achtergelaten. U kunt op het contactformulier aankruisen of u wel of geen prijs stelt op opname in een overzicht van onze relaties.
U kunt altijd telefonisch, per mail of door een bericht achter te laten op het contactformulier aangeven dat u niet langer opgenomen wenst te zijn in ons relatieregister. Wij zullen uw gegevens dan uiterlijk binnen zes weken na datum melding uit ons register verwijderen.
De door u aangeleverde testimoniums worden door ons maximaal één jaar na datum publicatie verwijderd. Mocht u voor ommekomst van dat jaar wensen dat uw testimonial door ons wordt verwijderd, dan kunt u ons dat per mail of telefonisch melden. Wij zorgen dan dat dit zo spoedig mogelijk, maar zeker binnen een tijdsbestek van zes weken gebeurt.
De data die zijn verzameld door middel van Google Analytics na het bezoeken van onze website worden 3 jaar bewaard.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Wij maken voor de hosting van onze website gebruik van een beveiligde SSL-verbinding op organisatieniveau.
 • Alle personen die namens Yong BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Zij hebben een geheimhoudingsverklaring getekend bij hun aanstelling.
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken periodiek een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kunt opnemen).
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement

Yong BV kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 12 april 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.